Tuesday, March 25, 2008

คุยโทรศัพท์มือถือเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำลาย

ทราบหรือไม่ว่า การคุยโทรศัพท์มือถือแบบแนบชิดข้างหูนาน ๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย วันนี้เกร็ดความรู้มีเรื่องนี้มาฝากกัน....

จากผลการวิจัย ของ ดร.ซีกัล ซาเดทซกี หัวหน้าทีมนักวิจัยจากประเทศอิสราเอล พบว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะของการเอาเครื่องโทรศัพท์แนบไว้กับหู ข้างใดข้างหนึ่งเป็น

เวลารวมกันหลายชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำหลายสูงกว่าปกติถึง 50%

โดย วิจัยสุ่มจากประชากรตัวอย่างที่เป็นชาวอิสราเอลจำนวนทั้งสิ้น 500 คนซึ่งทั้งหมดพบว่ามีอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้โทรศัพท์

มือถือของผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ เทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นคนที่มีสุขภาพปกติจำนวน 1,300 คน

ข้อ สังเกตอีกอย่าง คือ คนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างหนักโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทจะมีความ เสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำหลายที่สูงกว่าผู้ใช้ที่ใช้มือถือในปริมาณ ที่พอ ๆ

กันแต่อาศัยอยู่ในเขตเมือง นั่นเป็นเพราะว่าในเขตชนบทนั้นเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเท่าในเมืองทำ ให้โทรศัพท์ที่ใช้ต้องปล่อยคลื่นความถี่ที่สูงกว่าที่ใช้กันในเมือง

รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าคุยโทรศัพท์นานจนเกินไป แต่ถ้าจำเป็นก็ควรหาสมอทอล์คมาใช้ เพื่อความปลอดภัย